ALB Limited 19.04.2023

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady upravují používání osobních údajů společností ALB Ltd. a jsou určeny uživatelům webových stránek společnosti ALB Ltd.: alb.com a obecně potenciálním klientům a zákazníkům společnosti ALB Ltd.

Prostřednictvím těchto zásad poskytuje ALB Ltd. ("my" nebo "nás" nebo "správce") ("vy" nebo "subjekt údajů") informace týkající se zpracování, shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů z nichž by bylo možné identifikovat jednotlivce.

Osobní údaje můžeme shromažďovat přímo od uživatelů našich stránek a také nepřímo získáváním osobních údajů od dodavatelů třetích stran. Mezi naše poskytovatele třetích stran patří sociální média, jako je Facebook, Twitter a LinkedIn. Výše uvedení poskytovatelé sociálních médií vám odpovídají za zveřejnění vašich osobních údajů.

Tyto zásady jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů; Nařízení EU 2016/679. Protože se může čas od času změnit, upozorníme vás na jakékoli podstatné změny zveřejněním změn na našich webových stránkách. Proto doporučujeme, abyste tyto zásady pravidelně konzultovali, abyste měli přehled o změnách.

Poskytnutím svých osobních údajů ALB souhlasíte s tím, že ALB zpracovává/používá/shromažďuje, likviduje vaše osobní údaje, jak je vysvětleno níže.


1. RACCOLTA DEI DATI


Quando naviga nel nostro sito, lei rimane anonimo. Tuttavia, quando si iscrive come utente dei nostri servizi ed ottiene l’accesso al portale clienti, le viene chiesto di fornire un nome utente ed una password per l’accesso futuro ed un indirizzo e-mail e di accettare di essere contattato da noi per scopi di marketing.

Potremmo raccogliere i seguenti dati su di lei:

Dati di identificazione compresi nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, cittadinanza, informazioni sulla carta d’identità o sul passaporto, codice fiscale, se si e’ contribuente USA ai fini FATCA ed informazioni di contatto;

Informazioni finanziarie, incluse la fonte di fondi e la fonte di ricchezza e dove dobbiamo valutare l’adeguatezza di una transazione finanziaria; la sua conoscenza ed esperienza di trading, informazioni sulla sua occupazione o sullo stato professionale, sul suo livello di istruzione e qualifiche;

Dati relativi a transazioni, le sue istruzioni e comunicazioni relative a negoziazioni instrumenti finanziari, dati del conto di intermediazione come dettagli dell’apertura del conto, informazioni personali sulla vita per determinare se lei è una persona politicamente esposta in termini di leggi antiriciclaggio del denaro;

I dettagli di accesso utente al nostro sito web, registrazioni telefoniche di conversazioni come richiesto dalla legge; numero di telefono, verifica dell’identità del chiamante e dati relativi alle transazioni;

Dati che ci consentano di determinare se lei è una persona soggetta a sanzioni legali o ordinanze di un tribunale o di un’autorità giudiziaria o di un’autorità normativa e divulgazione di dati personali quando richiesto dalla legge, da qualsiasi tribunale, autorità amministrativa o normativa;

Possiamo utilizzare fonti accessibili pubblicamente come: Google ed altri motori di ricerca, media online e di altro tipo come articoli di giornale, cercare registrazioni di condanne penali, eventuali pene a cui lei potrebbe essere soggetto, il suo stato rispetto a norme, sanzioni e lista degli embarghi, ed in generale eseguire la KYC due diligence ( adeguata verifica del cliente ).

Potremmo raccogliere informazioni su di lei in modo indiretto da altre fonti, inclusi i nostri sistemi e le registrazioni relative all’uso del suo conto di intermediazione, eventuali titolari di conto congiunti, i suoi fornitori di servizi come banche e fornitori di servizi di pagamento nella misura in cui le sue istruzioni e le comunicazioni relative ai trasferimenti verso di noi sono state impattate. Laddove un cliente ci fornisca informazioni su un altro individuo, lei/lui deve assicurarsi che l’individuo coinvolto sia consapevole di tale divulgazione ed il cliente è responsabile di garantire che lei/lui abbia il consenso necessario per divulgare a noi le informazioni.

Požadovaná informace:
Tam, kde jsou vyžadovány informace, abychom vám mohli poskytnout požadovanou službu, budeme vás informovat o důsledcích neposkytnutí takových informací.

 

2. PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE


Naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas a/nebo požadavek na přístup k našim službám a jakákoliv smlouva mezi námi vzniklá podle našich Obchodních podmínek. Můžeme také zpracovávat osobní údaje, abychom splnili jakékoli zákonné nebo regulační povinnosti, které nám jsou uloženy. Máme také oprávněný zájem chránit naše podnikání, finanční zájmy a pověst před riziky i jinými zájmy.

Poskytujeme vám přístup k FX obchodní platformě, kde můžete obchodovat s měnami a provádět transakce s FX deriváty. Když obdržíme přenos vašeho příkazu v souvislosti s finančním nástrojem, jsme ze zákona povinni provést posouzení vhodnosti finančního nástroje pro vás.

Na základě osobních údajů, které poskytnete během registračního procesu, vám zašleme uvítací e-mail k ověření vaší identity. Komunikujeme s vámi také v reakci na vaše požadavky a abychom vám mohli poskytovat služby, které požadujete, a spravovat váš účet.

Nahrávky našich telefonních hovorů můžeme použít k údržbě, zlepšování a testování našich systémů, aplikací a softwaru, jakož i k doložení vašich obchodních pokynů, které nám byly dány, a k obraně a výkonu zákonných práv, včetně vymáhání dluhů.

Registrovaní uživatelé našich stránek nám mohou poskytnout přihlašovací údaje pro přístup k jejich makléřskému účtu za účelem získání obchodních dat uživatele. Tyto informace se používají pouze k získání obchodní historie pro účet a nejsou dostupné nikde jinde na webu.

Nebudeme přistupovat k vašim účtům za žádným jiným účelem, než abychom získali vaše obchodní data a poskytli vám jakékoli služby, které si vyžádáte. Svůj účet u nás můžete z jakéhokoli důvodu kdykoli deaktivovat a my odstraníme všechny osobní údaje z našich serverů, kromě údajů, které jsme povinni uchovávat ze zákona nebo jinak, abychom chránili zákonná práva.

Ze zákona jsme také povinni získat informace o vašich znalostech a zkušenostech s obchodováním a sestavit váš profilový popis toho, co je relevantní pro vaše budoucí obchodování na platformě, kterou pro tento účel poskytujeme. Jakmile se zaregistrujete na našem zákaznickém portálu, stanete se pro nás identifikovatelnými.

Můžeme s vámi komunikovat, abychom vás informovali o právních nebo regulačních záležitostech, prováděli průběžné kontroly a due diligence, včetně monitorování sankcí a embarg za účelem omezení přístupu nebo ukončení služby, abychom vyřídili jakékoli vaše dotazy, dotazy a stížnosti a abychom ověřili váš přístup, pokyny nebo požadavky. Můžeme také provádět obchodní analýzy, výzkum a sestavovat statistiky za účelem zlepšení našeho obchodního modelu, strategie, produktů a služeb.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, když je to nutné pro spolupráci s daňovými úřady, regulačními orgány, dozorovými orgány a orgány činnými v trestním řízení a pro plnění správních, právních a donucovacích předpisů.

Vždy vás žádáme o váš konkrétní souhlas se zasíláním obchodních sdělení od nás a jeho přijetím na našem webu souhlasíte s tím, abychom vás za tímto účelem kontaktovali.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Citlivé osobní údaje zahrnují politické názory jednotlivce, pokud je jednotlivec politicky exponovanou osobou. Tyto údaje, stejně jako údaje týkající se odsouzení za trestné činy, požívají zvláštní právní ochrany. Máme oprávněný zájem zpracovávat tyto údaje a provádět internetový průzkum, průzkum regulačních a veřejně přístupných zdrojů jako součást našich zákonných povinností Poznej svého zákazníka.

 

3. ZABEZPEČENÍ DAT


Když navštívíte naše stránky, můžeme shromažďovat informace prostřednictvím souborů cookie nebo podobných webových nástrojů, abychom zlepšili uživatelskou zkušenost. Cookies jsou malé textové řetězce, které jsou odesílány z našich stránek do vašeho prohlížeče na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vás, když se vrátíte na naše stránky, umožňují vám udržovat webové relace, když se pohybujete na těchto stránkách, a pomáhají nám poskytovat vám lepší a personalizovanější zážitek. Naše soubory cookie nejsou spojeny s osobně identifikovatelnými informacemi. Přestože většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby je nepřijímal. To vám však může bránit ve využívání určitých částí našich stránek.

Při procházení našich stránek mohou třetí strany automaticky přijímat a zaznamenávat informace z prohlížeče návštěvníka, včetně jeho IP adresy, informací o cookies a požadovaných stránkách. Tyto informace nám mohou sdělit a my tyto informace používáme ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti našich služeb. Naše protokolové soubory nejsou vázány na osobně identifikovatelné informace.

Používáme software na zabezpečených serverech a firewallech k ochraně všech informací před neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením.

 

4. ZVEŘEJNĚNÍ


Nezveřejňujeme žádné osobně identifikovatelné informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo kontaktní informace na webu, aby si je mohli prohlédnout ostatní nebo třetí strany, pokud k tomu nemáte náležitý souhlas vy nebo nezveřejníte informace na webu.

“Nepronajímáme“ ani nezveřejňujeme žádné osobně identifikovatelné informace třetím stranám nebo třetím stranám, s výjimkou našich zástupců nebo poskytovatelů služeb a v takovém případě pouze v požadovaném rozsahu.

Můžeme však být požádáni, abychom vaše údaje zveřejnili na základě soudních příkazů nebo abychom stanovili nebo uplatnili naše zákonná práva nebo se bránili proti skutečným nebo hrozícím právním nárokům. Můžeme být požádáni o zveřejnění informací pro účely vyšetřování, prevence nebo akce týkající se nezákonné činnosti nebo jakékoli činnosti, o které se domníváme, že může vést k právní odpovědnosti pro ALB, její zaměstnance nebo třetí strany, zejména pokud máme podezření na podvod, situace zahrnující potenciální ohrožení fyzického zdraví. bezpečnost jakékoli osoby, porušení našich obchodních podmínek nebo jinak, jak to vyžaduje zákon.

Osoby mladší 18 let

Osobám mladším 18 let nedovolujeme obchodovat na FX platformě, kterou poskytujeme. Nebudeme shromažďovat informace od nikoho mladšího 18 let. Používáním našich stránek prohlašujete a zaručujete, že jste starší 18 let.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit našim zprostředkovatelům a dalším finančním zprostředkovatelům zapojeným do poskytování našich služeb nebo produktů, konzultantům, externím auditorům, profesionálním poradcům, externím poskytovatelům služeb, jako je IT, interní audit, poskytovatelé služeb hlášení transakcí, poskytovatelé administrativních služeb, KYC kontrolovat poskytovatele a poskytovatele platebních služeb.

Osobní údaje můžeme zpřístupnit podle požadavků regulačních a dozorčích orgánů, jako je úřad pro finanční služby Malty, finanční vyšetřovací analytická jednotka, komisař pro ochranu informací a dat, místní a/nebo zahraniční daňové úřady, jakýkoli jiný místní nebo zahraniční příslušný úřad.

Osobní údaje můžeme na požádání zpřístupnit také příslušným místním nebo zahraničním soudům, správním orgánům a tribunálům a orgánům činným v trestním řízení, například v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení.

Příjemci takových sdělení se mohou nacházet na Maltě nebo mimo ni nebo v zemi vašeho bydliště. Pokud bychom však byli povinni předávat údaje do země mimo EHP, jako jsou zprávy FATCA pro vládu USA, převedeme osobní údaje pouze do míst, na která se vztahuje nařízení Komise EU o přiměřenosti z hlediska ochrany údajů. v případě závazných záruk ze strany příjemce, které zaručí odpovídající úroveň ochrany těchto osobních údajů. V opačném případě budeme osobní údaje předávat pouze s vaším výslovným souhlasem nebo za účelem poskytnutí služby požadované na základě vaší smlouvy s námi.


5. ARCHIVACE A UCHOVÁVÁNÍ


Na základě právních a regulačních povinností a průmyslových standardů uchováváme data elektronicky po dobu 10 let pro data transakcí a 10 let od poslední transakce pro data účtu.

Telefonické záznamy jsou uchovávány po dobu 10 let od data záznamu, ve kterém jsou důkazy o pokynech, které jste nám poskytli.

Profilování:

Nerozhodujeme o vás na základě profilování bez lidského zásahu.


6. VAŠE PRÁVA


Máte právo písemně požádat o přístup k vašim údajům a potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli.

Tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo požadovat účel zpracování, kategorie údajů, příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou nebo budou údaje zpřístupněny, zejména ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, dobu trvání o příslušném uchovávání a o tom, jak chráníme vaše údaje.

Právo požadovat nápravu:

Máte právo požádat o omezení zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, které o vás uchováváme.

Máte právo na přenositelnost údajů, tj. obdržet vaše údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu a na vaši žádost předat údaje jinému správci.

Proti zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku a dříve poskytnutý souhlas můžete odvolat.

Máte právo být zapomenut a my vaše osobní údaje na vaši žádost vymažeme, pokud nemáme zákonnou povinnost nebo důvod údaje zpracovávat.

Pokud chcete podat stížnost na naše zpracování údajů, napište nám na:

The Compliance Officer
ALB Limited
48, Sir Augustus Bartolo Ulice, Casa Roma,
Ta' Xbiex, XBX 1099, Malta
alb.compliance@alb.com

Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou od nás obdržíte, můžete podat stížnost u Maltského komisaře pro ochranu informací a údajů buď v místě vašeho bydliště, nebo v místě vašeho bydliště.

Maltský komisař pro ochranu informací a údajů

 
7 - SCHVÁLENÍ A REVIZE
Tato politika byla schválena představenstvem společnosti dne 6. dubna 2023 a je revidována minimálně jednou ročně.

 

Tagy: Zásady ochrany osobních údajů

RIZIKO: CFD jsou komplexní nástroje a díky pákovému efektu je s nimi spojeno vysoké riziko rychlé ztráty peněz. Při obchodování s CFD u společnosti ALB Limited ztrácí peníze 64.99% účtů drobných investorů. Tyto produkty nemusí být vhodné pro všechny investory. Ujistěte se prosím, že plně rozumíte souvisejícím rizikům, a v případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout.

OCHRANA NEGATIVNÍHO BALANCU: Zde naleznete svá práva jako neprofesionální klient.

CFD jsou komplexní instrumenty a při obchodování s těmito instrumenty existuje vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 64.99 % retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měl byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit riziko ztráty Vašich peněz.